الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

לימודי תואר שני (.M.Ed)

רציונל

מתמטיקה, מדעי החומר ומדעי החיים הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה לכל אדם הנזקק בימינו ליכולת מסוימת של חשיבה כמותית ומדעית, ליכולת להבין סוגיה מדעית או טכנולוגית ולהבנה של הכללים הבסיסיים של שפת המתמטיקה והמדע.

התוכנית מכוונת לסייע בידי מורי המדעים לשכלל ולשדרג את הידע והמיומנויות שלהם בהיבטים שונים של המדע והפדגוגיה הרלוונטיים לעבודתם, ולציידם בכישורים ובידע הדרושים להם לשם מילוי תפקידם כמורי מדעים וכמובילי התחום בבית-הספר ובמערכת החינוך.

התוכנית תדגיש את השילוב הנדרש בין תכני הידע לבין דרכי ההוראה, והיא מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, נאור וידען, בקי בנושאים המדעיים בהם הוא מתמחה, ער להתפתחויות הפדגוגיות ומכיר את הטכנולוגיות המודרניות המשמשות כעזר במעשה החינוכי.

התכנית כוללת לימודי תשתית במתודולוגיה ובחינוך מדעי, והתמחות בשלושה מוקדים דיסציפלינאריים (ערבית, עברית ואנגלית), והיא תאפשר לבוגריה לחקור את תחום עיסוקם והתמחותם, תוך שימוש בכלי מחקר מתאימים, תסייע בידי המורה לפתח ולטפח מיומנויות חשיבה וחקר, לקדם יכולת למידה וחקירה עצמאיים, וליישם את יכולת ההערכה של עבודתם החינוכית.

מהות התוכנית

התואר .M.Ed בתכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בחינוך מדעי בציון מוקד ההתמחות.

מטרות התוכנית

  •         הרחבה והעמקה של הידע התיאורטי של המורה בתחומי הדיסציפלינה ובתחום הפדגוגיה הקשורה אליהם.
  •         הכשרת מורה-חוקר בעל מוטיבציה ויכולת לחקירת ההוראה בכיתותיו (בתחומי המדעים) לצורך שיפור ההוראה וקידומה.
  •         פיתוח דרכי חשיבה מדעיים ומיומנויות חקר וגילוי בקרב המורים המתמחים, מעבר למקובל בלימודי התואר הראשון.
  •         פיתוח היכולת של המתמחים להיות משתמשים נבונים של המחקר החינוכי בהוראת המדעים, לצורך שדרוג ההוראה בכיתותיהם.
  •         הכשרת המתמחים להתמודדות עם הטכנולוגיות הפדגוגיות המתפתחות במהירות (מחשוב, מולטימדיה, מעבדות מדעיות ממוחשבות וכד').

תיאור תוכנית הלימודים

התוכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים:

א.     לימודי תשתית

מקבץ שיעורים זה, יעניק ללומדים מושגים מתקדמים בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, ויבסס תשתית ידע להעמקה בתחומי המחקר הכמותי והאיכותני. לימודים אלה מכוונים לפתח יכולות להבנת מחקר ולעריכתו במגוון גישות וטכניקות במטרה להקנות להם כלים להערכה ולביקורת ומיומנות מחקרית יישומית עצמאית בתחום החינוך המדעי. סדנת ההדרכה לפרוייקט הגמר, מכוונת לסייע ללומד בהיבטים הארגוניים/תכניים ובסגנונות הכתיבה הנהוגים בעולם האקדמי והיא תלווה אותו במקביל לתהליך הכתיבה.

ב.     לימודי תשתית בחינוך מדעי

מקבץ זה, מכוון להרחיב את ההשכלה ואת הידע של הלומד בשלושת מוקדי התוכנית: מדעי החומר, מדעי החיים ומתמטיקה, ובו זמנית לבסס את ההבנה והשימוש במחקר החינוכי-מדעי בקרב הלומדים. קורסים אלה מכוונים לטפח אצל הלומד גישה מערכתית, הדוגלת ביזמות, בפתרון בעיות וקבלת החלטות חינוכיות הולמות מערכת חינוך של תקופתנו. בחלק זה של התכנית, הסטודנטים יבחרו 6 ש"ש (מתוך 8 ש"ש), ובנוסף לכך, ישתתפו בקורס סמינריוני באחד משני הקורסים 'מחקר חינוכי בהוראת המדעים והמתמטיקה' או 'פתרון בעיות וקבלת החלטות במדעים'.

ג.      לימודי התמחות (מוקדים): מדעי החומר/מדעי החיים/מתמטיקה

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי).

התכנית כוללת שלושה מוקדי התמחות: (1) מדעי החומר; (2) מדעי החיים; ו -(3) מתמטיקה.

הקורסים במוקד מדעי החומר יעמיקו וירחיבו את הבנת מבנה החומר ואת האינטראקציות הקיימות בין חומרים ודרכי זיהוים ע"י שימוש במכשור מדעי מתקדם, תוך הדגשת ההיבט המיקרוסקופי והמקרוסקופי. כמו-כן, יודגש הקשר בין מבנה החומר לבין תכונותיו והקשר בין המבנה והתכונות לשימושים וליישומים שונים.

הסטודנט יכתוב עבודה סמינריונית באחד משני הקורסים: 'פרקים נבחרים באסטרונומיה ובאסטרופיסיקה' או 'פרקים נבחרים בכימיה אורגנית פיסיקאלית'.

הקורסים במוקד מדעי החיים מכוונים להרחיב ולהעמיק את הידע בנושאים כמו מיקרואורגניזמים, גנטיקה וביולוגיה מולקולארית, והסטודנט יכתוב עבודה סמינריונית באחד משני הקורסים: 'התפתחויות וחידושים במדעי החיים' או 'מיקרוביולוגיה של מזון ותרופות'.

הקורסים במוקד מתמטיקה מכוונים להרחיב את הידע המתמטי בנושאים: אלגברה, אנליזה, גיאומטריה, תורת המספרים, מתמטיקה שימושית ובעיות אתגר במתמטיקה.

הסטודנט יכתוב עבודה סמינריונית באחד משני הקורסים: 'נושאים נבחרים בתורת המספרים' או 'מודלים מתמטיים להנעה בלמידת מתמטיקה'.

ד.      פרוייקט גמר יישומי

  •         פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי (כגון מחקר פעולה) והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תכנית ה- M.Ed..
  •         הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.
  •         לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי, מתוך רשימת מנחים, בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד/לא לומד אצל המנחה, בכפוף למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה.
  •         עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה, ועוד אחד מחברי הסגל בתכנית לפי קביעת ראש התכנית. הציון של העבודה ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים (ציון המנחה 60% וציון המעריך 40%).
לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס