الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

לימודי תואר שני (.M.Ed)

רציונל

החברה האנושית עברה בעשורים האחרונים תמורות ושינויים רבים, ובהם, תהליך הגלובליזציה וקצב התפתחותן של טכנולוגיות חדישות. במקביל לכך, נדרשת החברה להתמודד עם סוגיות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, שהעמידו באור חדש את תַפקידם ותִפקודם של החינוך ומערכותיו. השינויים שלעיל השפיעו גם על מערכת החינוך בישראל.

מערכת החינוך בישראל שוקדת כיום על פיתוח סולם קידום למורים המבוסס על צמיחתם המקצועית, והלימודים לתואר שני מהווים מסלול חשוב בצמיחה זו.

התכנית בהוראה ולמידה משתלבת במערך זה בהיותה מכוונת להעניק לסטודנטים יכולות מיטביות בהוראה, אשר בכוחן להעניק הזדמנויות הצלחה לכלל התלמידים. בדרך זו מכוונת התכנית להתמודד עם צורכי התלמידים במגזר הערבי, ולהעניק להם ידע ומיומנויות שיסייעו להם בחייהם הבוגרים.

התכנית באה להעלות את רמת המורים במגזר הערבי בנושא הוראה ולמידה ובכך לענות על הצורך בקידום התפתחותם המקצועית של המורים וקידומם האישי.הבסיס העיוני של התכנית, מבחינה קונספטואלית ומעשית כאחד, מדגיש את הקשר ההדוק בין תהליכי למידה והוראה, ומבהיר תיאוריות ועדויות אודות תפקידם בהוראה, וכדי לחזק את הקשר בין הלימודים העיוניים והמעשה החינוכי, תנותב התכנית לכיוון הידע האישי והניסיון שרכשו הלומדים כמורים בפועל.

התכנית בהוראה ולמידה מכוונת גם להרחבת הידע המחקרי הנוגע לבעיות בהוראה-למידה, במיוחד במגזר הערבי, הן במסגרת עבודת הגמר  של הסטודנטים והן ע"י העצמת מחקרי הסגל.

מהות התכנית

התואר .M.Ed בתכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בהוראה ולמידה.

עקרונות התכנית

 •         התכנית נועדה לקדם את איכויות ההוראה והלמידה של הסטודנטים על-ידי פיתוח הידע המקצועי בהבנת דפוסי למידה של התלמידים, המעודדים התפתחות קוגניטיבית, רגשית, חברתית ואישית.
 •         התכנית שואפת להעצים מורה רפלקטיבי, בעל כישורי הוראה, הנסמכים על הכרת דרכי למידה, במטרה לשפר את העשייה החינוכית בחברה הישראלית ככלל, ובחברה הערבית בפרט.
 •         מעבר לנושאים הכלליים, תזמן התכנית מיקוד בתחומי דעת מרכזיים: לשון, מתמטיקה, מדעים וגיל רך.
 •         עבודת הגמר של הסטודנטים תהיה יישומית במהותה ותגשר בין הידע העיוני הנרכש בתכנית לבין הניסיון המעשי בבתי-הספר.

מטרות התכנית

מטרת על: שדרוג הידע הפדגוגי-הוראתי של המורים, והבנת הקשר בינו לבין למידת התלמידים, כדי לשפר את עבודתם החינוכית.

מטרה זו תושג על-ידי מטרות המשנה הבאות:

 •         רכישת ידע והבנה בתהליכי למידה תוך הכרת הספרות העדכנית בנושא.
 •         פיתוח יכולת רפלקטיבית של הסטודנטים ביחס לתהליכי הלמידה שלהם וביחס לתהליכי ההוראה שהם מבצעים.
 •         חשיפת הסטודנטים לתהליך "הערכה לשם למידה" על כל מרכיביו, כולל הכרת המבחנים הארציים והבין-לאומיים.
 •         טיפוח יכולתם של הסטודנטים להכיר, לנתח, לפרש ולהעריך תכניות לימודים בתחומי הדעת השונים, תוך הדגשת נושא הסטנדרטים, כדי להתאים את הפעלת התכניות לנסיבות ההוראה הייחודיות שלהם.
 •         סיוע בפיתוח היכולת הפרופסיונאלית באמצעות הכרת סביבות למידה דינאמיות, נתמכות מחשב.
 •         טיפוח יכולת הסטודנטים בתחום המחקר החינוכי כצרכני מחקר וכעוסקים בחקר עבודתם בדרכים הולמות, כדוגמת מחקר פעולה.

תיאור תכנית הלימודים

התכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים:

א.     לימודי תשתית מתודולוגיים

מקבץ שיעורים זה, יעניק לסטודנטים מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, יבסס תשתית ידע להיכרות מעמיקה יותר בתחומי המחקר הכמותי ויקנה ללומדים את המיומנויות להבנת מחקרים ותכנונם. כמו-כן, הסטודנטים ייחשפו באופן שיטתי לגישת המחקר האיכותני על סוגיה השונים ויודגשו היבטים מיוחדים במחקר האיכותני כגון: חקר ההוראה והלמידה מנקדת מבט של חקר השיח והכרת המחקר הנרטיבי על גווניו השונים בהקשר רב-תרבותי.

סדנת ההדרכה לפרוייקט הגמר, מכוונת לסייע ללומד בהיבטים הארגוניים/תכניים ובסגנונות הכתיבה הנהוגים בעולם האקדמי והיא תלווה אותו במקביל לתהליך הכתיבה.

ב.     לימודי תשתית

הלימודים יתקיימו בשתי מסגרות: מסגרת חובה, שבה כל הסטודנטים יידרשו להיחשף לתכנים העוסקים בהוראה ולמידה ומסגרת בחירה - שבה הסטודנטים יוכלו להתמקד בהיבטים נבחרים של ההוראה והלמידה.

ב(1)  לימודי תשתית - חובה

הסטודנטים ילמדו נושאים הקשורים לתיאוריות ולמודלים הבוחנים את ההוראה והלמידה כמערכת אינטראקטיבית המעוגנת בהקשר התרבותי והאישי, וייחשפו לקשר המורכב של תהליכי הוראה למידה ורפלקציה בסביבה הלימודית בביה"ס. יוקנו סגנונות הערכה שונים מתוך הבנה שהמורים יפנימו את חשיבות השימוש בכלי הערכה מגוונים, ויושם דגש על תהליכי הוראה המתקיימים בכיתה ההטרוגנית ועל אופן התאמתם לשונות בין הלומדים.

הסטודנטים ייחשפו למאפיינים ולצרכים של התלמידים המחוננים והמצטיינים, ירכשו כלים לטיפוחם בכיתה ההטרוגנית כמו גם לשונוּת שבין תלמידים, יכירו את הגורמים שהביאו לפיתוח מערכות של סטנדרטים בחינוך בארץ ובעולם וייחשפו למבחנים בינלאומיים וארציים ולתוצאות של הישגי התלמידים בישראל ומשמעותם.

הסטודנטים יבחרו מתוך שני קורסים סמינריוניים, כאשר קורס אחד יילמד כשו"ת והשני כסמינריון. אחד מהם יעסוק בתיאוריות למידה ובאסטרטגיות השונות של הוראה והקשרם לתהליכי הערכה, והשני יתמקד בתפקידו של המורה בתכנון לימודים ברמת המיקרו הבית-הספרית והכיתתית ובו ירכשו הסטודנטים כלים לניתוח, לפיתוח, להפעלה ולהערכה של תכניות לימודים וחומרי למידה והתאמתם לשדה החינוכי האישי.

ב(2(  לימודי התמחות בחירה

לימודים אלה באים לבסס ולהעמיק את הנלמד בלימודי החובה של ההתמחות לפי בחירתו ותחומי התעניינותו של הלומד.

בכתיבה ובניתוח של סיפור אישי מקצועי שלהם כמורים, תוך שימת דגש על חשיבות הניסיון האישי בהתפתחות מקצועית ויושם דגש על חקר תהליכי למידה בשיח מקוון, ועל המאפיינים החברתיים, האפקטיביים והקוגניטיביים של למידה מקוונת.

במקבץ זה יודגשו ויוארו תפקידו של המורה כמדריך, כמסייע, כתומך וכיועץ בתהליך הלמידה של תלמידיו, ויינתנו כלים להבנת החשיבה הרפלקטיבית בפיתוח הפרופסיונאלי של המורה.

יוקנו מיומנויות לביצוע מחקר הערכה של תכניות לימודים ופרוייקטים חינוכיים כמו גם כלים לבניית מנגנון משוב בכיתה, שישמש את המורה להבנת תהליכים כיתתיים המתרחשים בעת הלמידה.

המקבץ יכלול גם נושאים העוסקים בעיצוב ובהפעלת סביבות הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת וברכישת כלים דידקטיים וטכנולוגיים הדרושים לעריכת פרוייקטים וירטואליים בין קבוצות תלמידים בבתי-ספר שונים.

כמו-כן, יידונו מגמות של שינוי ושימור במערכת החינוך ובחברה הערבית, ויבוא לידי ביטוי הפאן הבין-תרבותי בעבודתו של המורה הערבי בישראל, אשר יסייע להבנת מצבי ההוראה והלמידה בסביבה רב- תרבותית.

ג.      לימודי התמחות (מוקדים): הגיל הרך/מתמטיקה ומדעי המחשב/מדעים/שפות/חינוך מיוחד

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי). יודגש יישום הידע שנרכש בלימודי ההתמחות בחינוך לגיל הרך ובמקצועות ההוראה הבית-ספריים - מתמטיקה, מדעים ושפות.

סטודנט ישתתף באחד מתוך 5 המוקדים: ג(1) חינוך לגיל הרך; ג(2) מתמטיקה ומדעי המחשב; ג(3) מדעים; ג(4) שפות; ו- ג(5) וחינוך מיוחד.

במסגרת המוקד הסטודנט ילמד 3 ש"ש ובכללם סמינריון אחד בהיקף של 2 ש"ש.

ג(1)  מוקד הגיל הרך

הלימודים במוקד זה באים להרחיב את הידע של הלומד בעקרונות התכנון החינוכי לגיל הרך, ויושם דגש על הכרה, ניתוח, הערכה ויישום תכניות לימודים וחומרי למידה לגיל הרך. המקבץ יזמן ללומד דיון במהות הזהות המקצועית שלו תוך התמקדות בהגיונות ובקונפליקטים הפנימיים בעבודתו, בטיפוח סביבה אוריינית ובהקניית כלים לטיפוח הכשירות האוריינית בסביבה הלימודית בגן ובכיתות א'-ב'.

הסמינריונים יאפשרו ללומד להתבונן פנימה לתוך עבודתו ולזמן לו אפשרות להתנסות בעריכת מחקר אתנוגרפי, מהיבטים של עולם הבית, גן הילדים וביה"ס, או לעמוד על מקומה של ספרות הילדים ככלי טיפולי.

ג(2)  מוקד מתמטיקה ומדעי המחשב

הלימודים במוקד זה  להרחיב את הידע בתחום תכניות לימודים חדשות במתמטיקה לאור הרעיונות והעקרונות לתכנונן, בהקשר לגישות שונות להתפתחות החשיבה המתמטית. הסטודנטים ילמדו לפתח חומר למידה, המבוסס על תפיסה חינוכית חדשה, כמו גם התייחסות למבחני המשוב הארציים והבינלאומיים. המקבץ יעסוק בהוראת המתמטיקה בהקשר תרבותי, ותתאפשר חשיפה לתיאוריות ולדוגמאות של מודלים פדגוגיים מתוקשבים, המאפשרים שיטות בלתי שגרתיות להוראת/למידת מתמטיקה.

במוקד זה יושם דגש על הרחבת הידע הדידקטי בתחום הוראת מדעי המחשב בבתי הספר העל יסודיים דרך קורסים ייחודיים בתחום.

הסמינריונים יאפשרו דיון בהיבטים קוגניטיביים בפתרון בעיות במתמטיקה, קשיים בפתרון בעיות, בגישות הויריסטיות לפתרון בעיות ובשיטות הוראה המסייעות לפתור בעיות במתמטיקה, או לדון בשלושה היבטים עיקריים בהוראת המתמטיקה: אינטואיציה, הבנה, ותפיסות תלמידים את מושגים מתמטיים כפי שמתבטאים בסִפרות המחקר העוסקת בהיבטים אלה.

הסמינריונים במדעי המחשב יאפשרו העמקה באסטרטגיות חשיבה גבוהות ופתרון בעיות אלגוריתמיות ויישומן באמצעות שפות תכנות מודרניות.

 

ג(3)  מוקד מדעים

במוקד זה דגש על הכרת דרכים לשיפור הוראת המדעים המתמקדת בהבנה ובטיפוח החשיבה של התלמידים. המוקד יאפשר ללמוד ולהבין את השימוש באסטרטגיות של פתרון בעיות וקבלת החלטות במסגרת לימודי המדעים, והלומד יוכל להכיר, לנתח, ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי למידה במדעים.

הסמינריונים יאפשרו ללומדים להיחשף למחקרים עדכניים בהוראת המדעים המתמקדים בחקר תפיסות תלמידים ואמונותיהם האפיסטמולוגיות או בגישה המערכתית בהוראת המדעים ומקורותיה השונים.

ג(4)  מוקד השפות

הלומדים ירכשו כלים להוראת השפה הערבית כשפת אם ו/או עברית כשפה שנייה למגזר הערבי, ייחשפו לשיטות מודרניות בניתוח טקסטים ולהגים ערביים ויושם דגש על מיומנויות ודרכי הוראת השפה. המוקד יתייחס גם לשפה העברית כשפה שנייה במגזר הערבי ולפיתוח יכולת הלומד לנתח, לבקר, לתכנן ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת השפות העברית והערבית.

המוקד מציע לסטודנט להעשיר את הידע הפדגוגי והיישומי ואת היכולת המחקרית בשדה החינוכי האישי של המורה, הכולל סמינריון בסוציו-לינגוויסטיקה או בפסיכו-לינגוויסטיקה שאינה כל כולה תלוית שפה מסוימת.

ג(5)  מוקד חינוך מיוחד

מוקד חינוך מיוחד בתכנית הוראה ולמידה תואר שני

תיקון מס' 11 בחוק החינוך המיוחד בישראל (2018), הביא אתו תפיסה חינוכית הרואה בתלמיד ובהוריו שותפים פעילים בעשייה החינוכית, והדגיש את עיקרון "החינוך המכיל" בכיתה ההטרוגנית, השואף להכלת התלמידים עם צרכיהם המגוונים בתוך מסגרות החינוך הרגיל. 

ד.      פרוייקט גמר יישומי

 •         פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי (כגון מחקר פעולה) והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תכנית ה- M.Ed..
 •         הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.
 •         לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי, מתוך רשימת מנחים, בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד/לא לומד אצל המנחה, בכפוף למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה.
 •         עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה, ועוד אחד מחברי הסגל בתכנית לפי קביעת ראש התכנית. הציון של העבודה ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים (ציון המנחה 60% וציון המעריך 40%).
לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס