الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

לימודי תואר שני (.M.Ed)

רציונאל

הלימודים באים לתת מענה למורים בפועל המבקשים להרחיב את השכלתם והתפתחותם כדי לאפשר את קידומם המקצועי והתפתחותם האקדמית בתחומי החינוך הלשוני והדיסציפלינארי בהם הם עוסקים, והם יהוו מסגרת אינטגרטיבית לחינוך לשוני-תרבותי, המדגישה את הצדדים המשותפים שבהוראת שלוש השפות.

חינוכו הלשוני הכללי של הסטודנט מאפשר לו להיחשף ולעסוק בסוגיות חברתיות-תרבותיות ובסוגיות פרקטיות הקשורות בלמידת שפה, וההתנסות בגילוי המצע הלשוני והתרבותי המשותף לשני העמים לאורך ההיסטוריה, יש בו כדי להוסיף לאמפתיה ולקירוב לבבות, המהווים תנאי מוקדם לדו-קיום מתמשך ואמתי.

הלימודים מבוססים על ההנחה, שבנוסף לתשתית ידע משותפת לכלל השפות וספרותן, קיימים בהן היבטים סוציולינגוויסטיים ופסיכולינגוויסטיים המיוחדים לחברה הישראלית בכללותה ולחברה הערבית בפרט. התוכנית משלבת הרחבה והעמקה של הידע הדיסציפלינארי של הסטודנט בשפה ובספרות ערבית, עברית ואנגלית, ובדרך זאת מתממש הבסיס העקרוני לקיומן של תוכניות התואר השני (.M.Ed) במכללות, לפיהן, התואר M.Ed. הינו פרקטי-יישומי מעיקרו.

מהות התכנית

התואר .M.Ed בתכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בחינוך לשוני, בציון ההתמחות במוקד.

מטרות התכנית

  •         הרחבת השכלתו של הסטודנט בתחומי החינוך הלשוני, הספרותי והתרבותי של כל אחת משלוש השפות ובתחומים הלשוניים והתרבותיים.
  •         טיפוח ערכים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים תוך כדי העיסוק בנושאים דיסציפלינאריים ובטקסטים עיוניים, לשוניים וספרותיים של שלוש השפות.
  •         טיפוח החשיבה הביקורתית באמצעות ניתוח טקסטים ודיון בהם תוך שימת לב מיוחדת להנמקות ולאופן הצגתן, בכל אחת מהשפות.

תיאור תכנית הלימודים

התכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים:

א. לימודי תשתית

הלימודים מכוונים להעניק מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, ולבסס תשתית ידע להיכרות מעמיקה יותר בתחומי המחקר הכמותי והאיכותני. הלימודים מכוונים לפתח יכולות להבנת מחקר ולעריכתו במגוון גישות וטכניקות במטרה להקנות כלים להערכה ולביקורת ומיומנות מחקרית יישומית עצמאית בתחום החינוך הלשוני.

סדנת ההדרכה לעבודת הגמר, מכוונת לסייע ללומדים בהיבטים הארגוניים/תכניים ובסגנונות הכתיבה הנהוגים בעולם האקדמי והיא תלווה אותם במקביל לתהליך הכתיבה.

ב. לימודי התמחות

הלימודים מכוונים להרחיב ולהעמיק את התשתית המשותפת להוראת כל שפה וספרותה (לימודים מתחום החינוך הלשוני בהיבטים הפסיכולוגיים כגון: 'קוגניציה, למידה והוראה', 'שפה חשיבה ותקשורת', 'עקרונות של למידת שפה', ו'גורמים שונים המשפיעים על רכישת שפה שניה אנגלית'), ולנצל את הוראת השפה והספרות בשלוש השפות להכרה מעמיקה יותר של שתי החברות והתרבויות האלה (כגון בקורס 'אספקטים הומאניים בשלוש הדתות הגדולות').

החלק הזה משותף לכלל הלומדים בתכנית וכולל סמינריון חובה בסוציולינגוויסטיקה ('תקשורת לשונית: לשון חברה ותרבות' או בפסיכולינגוויסטיקה שאינה כל כולה תלוית שפה מסוימת  'בעיות קריאה ואורתוגרפיה).

ג.  לימודי התמחות (מוקדים): ערבית/עברית/אנגלית

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי).

התכנית כוללת שלושה מוקדי התמחות: (1) ערבית; (2) עברית; ו-(3) אנגלית.

הלימודים מכוונים להרחיב ולהעמיק את ההשכלה ואת הידע בשפה וספרות ערבית או בעברית או באנגלית, והם כוללים שני קורסי חובה - האחד מקיף את תולדותיה של הלשון הנלמדת, והאחר בערבית ועברית שיסקור בהרחבה את סוגות הפרוזה והשירה שלה, ובאנגלית שיתמקד בתיאוריות ספרותיות מודרניות ופוסט מודרניות.

הקורסים האחרים מציגים תמהיל ובו לימודי לשון ולימודי ספרות (כגון הקורסים 'הערבית הכתובה של ימינו', 'ניתוח טקסטים עיוניים ופרשנותם', ו'סוגיות במורפולוגיה ובהרכבת מילים') וקורסים העוסקים בנושאים שיש בהם צדדים משותפים לשלוש הלשונות ולשלוש התרבויות (כגון הקורסים 'מפגש בין תרבות האסלאם ותרבויות אחרות בתקופת האסלאם הקלאסית', 'יסודות בחקר הספרות העממית', ו'ספרות כסוכן שינוי).

ד.  פרוייקט גמר יישומי

  •         פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי (כגון מחקר פעולה) והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תכנית ה- M.Ed..
  •         הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.
  •         לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי, מתוך רשימת מנחים, בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד/לא לומד אצל המנחה, בכפוף למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה.

        עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה, ועוד אחד מחברי הסגל בתכנית לפי קביעת ראש התכנית. הציון של העבודה ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים (ציון המנחה 60% וציון המעריך 40%).

לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס